Foto: Øystein Grue

Totalansvar for skogrydding

Nettskog tar på seg ansvaret for skogrydding for flere selskaper på kortere eller lengre kontrakter. Varsling av grunneiere, kontrahering av entreprenører, distribusjon av kart til entreprenør, byggeledelse, grunneierkontakt og rapportering til oppdragsgiver. Nettskog’s kompetanse og teknologi gir effektiv administrasjon, god oppfølging av entreprenører og lavere kostnader for nettselskapene.

Ryddeplaner

Status og plan for ryddebehovet under lavspent- og høyspentnettet og jernbane. Datainnsamling ved feltarbeid, eller fjernmåling basert på bilder eller laserdata. Planene gir bedre oversikt, økt sikkerhet og lavere kostnader. Dette oppnås gjennom bedre anbudsgrunnlag, enklere administrasjon, oversikt over utsatte trær og optimalisering av tidspunktene for rydding

Verdsetting og grunneieravtaler

Taksering av skog og areal i forbindelse med utvidelse eller utbygging av kraftlinjer, vegprosjekter mv. Grunneieravtaler.

Riskoanalyser og breddehogst

Linjebefaringer med helikopter eller til fots. Kartlegging av farlige trær, stolpekontroll, koordinatfesting, teknisk inspeksjon. Risikoanalyser, vurdering av behov for sikringshogst, gjennomføring av breddehogst utenfor klausulert ryddebredde.

Ta kontakt for nærmere spesifisering av våre tjenester!