English

Nettskog

Skogrydding 2020

Informasjon om skogrydding i Troms Kraft Nett

Troms Kraft Nett vil i barmarksesongen foreta skogrydding i kraftnettet i ditt område. Dette for å sikre at vegetasjon holder tilstrekkelig avstand til strømførende ledninger, for å opprettholde sikker strømforsyning, samt ivareta hensynet til personsikkerhet.

Skogryddingen blir utført etter gjeldende standard og forskrift, som bl.a. beskriver minsteavstand til ledning o.l. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at krav og forskrift innfris og uten unødig ressursbruk. Ved felling av trær vil nyttbart virke bli kvistet og tilfaller grunneier.  I utmark blir kvist liggende. I hager vil kvist samles i haug.  

Dersom det på deres eiendom er spesielle hensyn som må tas eller informasjon som er av betydning for å utføre jobben, ta kontakt på en av adressene under. Slike forhold kan være juletreproduksjon, prydtrær, vannledninger og lignende. Juletrær kan ikke bli over 2,5 m høye i linjetrasé.

Vi vil i hovedsak ikke sende ytterligere varsel, men i boligfelt/private hager vil entreprenør forsøke å få direkte kontakt med beboer før arbeidet starter.

Skogryddingen starter juni 2020, og vil pågå til arbeidene er ferdigstilt.

Troms Kraft Nett håper på forståelse for vedlikeholdsarbeidet, og at grunneier og entreprenør kan finne akseptable løsninger i de tilfeller der det bør tas særskilte hensyn.

Spørsmål om det praktiske ved utførelsen av arbeidet kan rettes til entreprenør TK skog AS v/Kristen Aaby tlf 90768955.  Mail: kri-aaby@online.no. Andre spørsmål om prosjektet kan rettes til Nettskog AS, på e-post tkn@nettskog.no eller kundeservice i Troms Kraft på tlf. 77 60 11 11.