Prosjekter 2019-2022

Oversikten viser et utvalg av våre pågående prosjekter. Ta kontakt for nærmere informasjon og aktuelle referansepersoner hos kunder eller samarbeidspartnere.

Kart- og konsulentbistand til Bane Nor SF
Byggeledelse inkludert grunneierkontakt,  hogstavtaler, verdsetting og oppfølging av entreprenører  i forbindelse med skogrydding langs jernbanenettet.

Totalforvaltning skog Telenor as
Ryddeplaner, planlegging, varsling, kontrahering av entreprenører, grunneierkontakt og oppfølging av skogrydding.

Troms Kraft Nett as
Ryddeplaner og skogoversikter for regional- og fordelingsnettet til Troms Kraft Nett as. Administrasjon av skogryddinga i lavspent- og høyspentnettet fom 2012.

Statskog SF
Bistand med verdsetting av eiendommer i forbindelse med salg og barskogvern. Skogfaglig konsulentbistand.

Skogrydding Hålogland Kraft Nett as
Ryddeplaner for lavspent og høyspentnettet, administrasjon av skogryddinga.

Konsulentbistand Haugaland Kraft Nett as
Skogstrategi, ryddeplaner og rådgiving for skogrydding.

Skogtaksering/verdsetting for Nye Veier as
Skogtaksering og verdsetting i forbindelse med E39 Kristiansand og vestover.

Konsulentbistand til Statnett SF
Taksering og verdiberegninger i forbindelse med etablering og utvidelser at kraftgater.

Taksering og verdsetting for Lyse Elnett as
Taksering og verdiberegninger i forbindelse med etablering og utvidelser at kraftgater.

Ryddeplaner og totalforvaltning for Norgesnett as
Leveranse av ryddeplaner for distribusjons- og fordelingsnettet. Totalforvaltning skog. Tidligere oppdrag for Energi1, Fredrikstad Energi Nett as og Askøy Energi as.

Agder Energi Nett as
Prosjektledelse, kartlegging, GIS og oppfølging av skogrydding og mer tresikre linjer.