English

Nettskog

Referanser

Referanser 2018-2020

Oversikten viser et utvalg av våre prosjekter. Ta kontakt for nærmere informasjon og aktuelle referansepersoner hos kunder eller samarbeidspartnere.

 

  Kart- og konsulentbistand til BaneNor
Byggeledelse inkludert grunneierkontakt,  hogstavtaler, verdsetting og oppfølging av entreprenører  i forbindelse med skogrydding langs jernbanenettet.

 

  Ryddeplaner og totalforvaltning for Norgesnett as
Leveranse av ryddeplaner for distribusjons- og fordelingsnettet. Totalforvaltning skog. Tidligere oppdrag for Energi1, Fredrikstad Energi Nett as og Askøy Energi as.

 

 

Totalforvaltning skog Telenor as
Ryddeplaner, planlegging, varsling, kontrahering av entreprenører, grunneierkontakt og oppfølging av skogrydding.

 

 troms_kraft   Troms Kraft Nett as
Ryddeplaner og skogoversikter for regional- og fordelingsnettet til Troms Kraft Nett as. Administrasjon av skogryddinga i lavspent- og høyspentnettet fom 2012.

 

   

Agder Energi Nett as

Prosjektledelse, kartlegging og administrasjon i forbindelse med utvidet skogrydding og mer tresikre linjer.

 

 last ned   Statens vegvesen
Skogtaksering og verdsetting i forbindelse med grunnerhverv.

 

statnett   Konsulentbistand til Statnett SF
Innsamling og analyse av skoglige data, kart/GIS og verdsetting

 

   

Statskog SF
Bistand med verdsetting av eiendommer i forbindelse med salg og barskogvern. Skogfaglig konsulentbistand.

 

last ned  

 

Skogrydding Hålogland Kraft Nett as
Ryddeplaner for lavspent og høyspentnettet, administrasjon av skogryddinga.

 

 

Konsulentbistand Haugaland Kraft Nett as
Skogstrategi, ryddeplaner og rådgiving for skogrydding.

     
    Skogtaksering/verdsetting for Nye Veier as
Skogtaksering og verdsetting i forbindelse med E39 Kristiansand  og vestover.